Kontakt:

EQUUS a.s.
Hviezdna 38,
821 06 Bratislava
Slovenská republika

Tel.: (+421) 2 402 593 43
Fax: (+421) 2 402 593 42
E-mail: info@equus.sk

GDPR

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

v súlade s článkom 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „GDPR“) a podľa ustanovenia § 29 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „Zákon“)

KAMEROVÝ SYSTÉM

Nakoľko v súvislosti s používaním kamerového systému dochádza k spracúvaniu osobných údajov, chceli by sme Vás ako dotknutú osobu informovať o Vašich právach a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov. Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že ochrana Vašich osobných údajov je pre našu spoločnosť dôležitá a za týmto účelom máme zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade s GDPR a Zákonom.

********

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA:

 

   Obchodné meno: EQUUS a.s.

                  Sídlo: Hviezdna 38, 821 06 Bratislava

                   IČO: 36 263 605

Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 4061/B

     Telefónne číslo: [02 402 593 41]

                 E-mail: [info@equus.sk]

(ďalej ako „Prevádzkovateľ“)

2. UMIESTNENIE KAMIER:

Kamery sú umiestnené a snímajú nasledujúce priestory: ( viď príloha rozmiestnenie kamier )

3. DOBA TRVANIA MONITOROVANIA:

Kamerový systém je zapnutý a nepretržite monitoruje priestory podľa bodu 2 vyššie v čase od 00:00 do 23:59 hod každý deň.

4. ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Ochrana majetku Prevádzkovateľa, odhaľovanie kriminality, ochrana verejného poriadku a bezpečnosti Prevádzkovateľa.

5. ROZSAH SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Kamerovým systémom sú spracovávané osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu: videozáznam vyhotovený kamerovým systémom obsahujúci osobné (fyziologické) a osobnostné charakteristiky fyzickej osoby.

6. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Právny základ a rozsah spracúvania osobných údajov vyplýva z ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f) Zákona, resp. článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Prevádzkovateľa, pričom oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je ochrana majetku, života a bezpečnosti ľudí nachádzajúcich sa v priestoroch Prevádzkovateľa.

7. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Prevádzkovateľ osobné údaje môže poskytnúť nasledovným príjemcom: generálny riaditeľ, riaditeľ výrobného závodu

8. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCII:

Nie je a Prevádzkovateľ ho ani nezamýšľa.

9. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Prevádzkovateľ osobné údaje spracúva a uchováva dovtedy, kým je to nevyhnutné na plnenie jeho zmluvných povinností, zákonných povinností a oprávnených záujmov a počas doby, ktorá je určená príslušnými právnymi predpismi na ich archiváciu. V prípade, že osobné údaje nebudú potrebné na vyššie uvedené účely, budú sa pravidelne zmazávať.

10. POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY:

Dotknutá osoba má právo:

 • žiadať o prístup k jej osobným údajom;
 • na opravu svojich osobných údajov;
 • na výmaz svojich osobných údajov;
 • na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov;
 • na prenosnosť jej osobných údajov;
 • namietať spracúvanie jej osobných údajov;
 • podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Práva dotknutej osoby možno uplatniť písomne na adrese sídla Prevádzkovateľa alebo na e-mailovej adrese uvedenej v záhlaví tohto dokumentu.

11. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA:

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre účely podľa bodu 4 nepoužíva automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie.

 


Rozmiestnenie  kamier v EQUUS a.s.,

závod Vinica:

Zóna 1

 1. Kamera: Vstup do výroby od šatni
 2. Kamera: Manipulačný priestor pri nakladanie tovaru – pravá strana
 3. Kamera: Manipulačný priestor pri nakladanie tovaru – stred
 4. Kamera: Manipulačný priestor pri nakladanie tovaru – ľavá strana
 5. Kamera: Manipulačný priestor príjem tovaru 2 rampy
 6. Kamera: Manipulačný priestor príjem tovaru vstup do skladu č. 12
 7. Kamera: Výroba.
 8. Kamera: Výroba halušiek – smer od vstup do haly z vonka
 9. Kamera: Balička – bočný pohľad
 10. Kamera: Balička – pohľad z predu
 11. Kamera: Kartonovačka
 12. Kamera: Multivac – balička
 13. Kamera: Orezávač kukurice
 14. Kamera: Manipulačný priestor výdaj tovaru 2 rampy
 15. Kamera: Manipulačný priestor príjem tovaru vstup do skladu č. 13 a č.14
 16. Kamera: Pás odpadu – šulky

 

Zóna 2

 1. Kamera: Hlavná vrátnica
 2. Kamera: Príjem tovaru z vonka
 3. Kamera: Spracovanie kukurice – vonkajšia časť – ovládače
 4. Kamera: Spracovanie kukurice – vonkajšia časť – odpad
 5. Kamera: Priestor medzi budovy výroba a šatne
 6. Kamera: Priestor medzi budovy výroba a údržba
 7. Kamera: Kukuričná linka od kompresorovni – východ
 8. Kamera: Výdaj tovaru – parkovisko od východu
 9. Kamera: Plot od laboratórii
 10. Kamera: Plot od kompresorovni
 11. Kamera: Hlavná vrátnica – sledovanie ŠPZ
 12. Kamera: Výdaj tovaru – parkovisko od západu
 13. Kamera: Veľký plechový sklad
 14. Kamera: Vnútorný priestor – nová technológia
 15. Kamera: Dopravné pásy out – in, a kompresorovňa s rozvodňou
 16. Kamera: Priestor medzi kukuričnou linkou a výrobňou halou a schody na povalu

 

Zóna 3

 1. Kamera: Príjem špenátu – stôl vonku
 2. Kamera: Príjem mrkvy a cesta k špenátu
 3. Kamera: Manipulačný priestor medzi skladom č.100 a výroba – spodná časť firmy
 4. Kamera: Blanšír špenát s dopravným pásom
 5. Kamera: Nakladacia rampa z vnútra – spodná časť firmy
 6. Kamera: Špirálový zmrazovač z vonka – spodná časť firmy
 7. Kamera: Hlavná vrátnica – spodná časť firmy
 8. Kamera: Špirálový zmrazovač vnútorná časť – spodná časť firmy
 9. Kamera: Balička špenátu, kockovač – spodná časť firmy
 10. Kamera: Spodná časť firmy sever – čakajúci kamión na ceste
 11. Kamera: Dvor – spodná časť firmy
 12. Kamera: Pohľad na palety a vstup do žltej haly – spodná časť firmy
 13. Kamera: Priestor medzi žltou halou a halou na špenát.

 

Zóna 4

 1. Kamera: Spracovanie mrkvy strana 1 – žltá hala
 2. Kamera: Spracovanie mrkvy strana 2 – žltá hala
 3. Kamera: Skládka mrkvy od juhu – žltá hala
 4. Kamera: Skládka mrkvy od sever – žltá hala

 

Zóna 5

 1. Kamera: Administratívna budova – východ
 2. Kamera: Administratívna budova – sever